Vyberte stranu

Chránená dielňa

V prípade, že máte záujem o nákup tovaru a služieb cez chránenú dielňu, uveďte prosím túto požiadavku v dopyte.

Náhradné plnenie

Podľa Zákona č. 139/2008 Z.z. o službách zamestnanosti je povinnosťou každého zamestnávateľ, ktorý má v pracovnom pomere nad 20 pracovníkov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, to znamená, že na každých približne 20 zamestnancov má byť v pracovnom pomere aj jeden zdravotne postihnutý pracovník, alebo zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31. 3.nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úhradu za každého občana, ktorý mu chýba do povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Priemerná cena práce bola vyčíslená na 975,54 € z toho 0,9-násobok činí odvod vo výške 877 €  alebo využiť tretiu možnosť zákona č. 139/2008 Z.z. o Službách zamestnanosti týkajúcich sa povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Priemerná cena práce bola vyčíslená na 975,54 € z toho 0,8 násobok činí nákup vo výške 780 €. Podrobnosti je potrebné konzultovať s príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

V prípade, ak zamestnávateľ nevyužije možnosť zamestnávania zdravotne postihnutého alebo náhradné plnenie musí zaplatiť povinný odvod do sociálnej poisťovne ako pokutu za nesplnenie týchto podmienok.

Je teda na zvážení každého zamestnávateľa, ktorý má viac ako 20 zamestnancov,

ako využije svoje prostriedky?